18. October 2018

Pozvánka na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR

Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorá sa bude konať  18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.

Téma konferencie: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká

Podrobný program a informácie si viete stiahnuť tu…

Komunálni ekonómovia rokovali na zámku

Miesto, ktoré dýcha históriou. Dejiskom 45. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorá sa konala v dňoch 17. a 18. mája 2018, bol vynovený zámok Vígľaš v srdci Slovenska, neďaleko Zvolena. Dnešnú podobu získal zámok vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá bola dokončená v roku 2013 a ktorú realizovala rodina súčasných majiteľov.

Práve prehliadka zámockých priestorov doplnená aj informáciami o financovaní projektu obnovy zahájila program 45. odbornej konferencie AKE SR. Vzápätí už komunálni ekonómovia zaplnili konferenčnú sálu, kde sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia AKE SR. Na programe bola správa o činnosti Rady AKE SR, informácie o plnení rozpočtu a správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 ale aj diskusia o aktuálnych témach súvisiacich s pôsobením AKE SR.

Popoludní prišli na rad prezentácie a vystúpenia jednotlivých rečníkov, zamerané na rozličné aktuálne témy. Veľmi diskutovaná bola otázka zverejňovania zmlúv a dohôd v roku 2018, pričom odznelo mnoho užitočných tipov do praxe. Nemenej zaujímavou a diskutovanou bola aj novela zákona o sociálnych službách, najmä v kontexte dopadu na financovanie samospráv. Na program dňa sa dostala aj novela zákona o obecnom zriadení a informácie o legislatívnych opatreniach. Komunálni ekonómovia sa zaoberali aj témou rozpočtu hotovosti a cash flow ako nástroja finančného manažmentu. Pozvanie na konferenciu prijal Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ, ktorý hovoril o pôsobnosti NKÚ, existujúceho už 25 rokov. V podaní podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho odzneli cenné aktuálne informácie týkajúce sa financovania miest a obcí. Na konferencii ani tentokrát nemohli chýbať zástupcovia bankových inštitúcií a spoločností, ktoré zabezpečujú softvérové riešenia či elektronizáciu.

Jedným z výnimočných hostí konferencie bol aj Terry Zerkle z Arizony, ktorý si osobne prevzal ocenenie udelené pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR (2016) a zaspomínal si na pôsobenie v Lučenci pred dvadsiatimi rokmi. „Veľmi si cením každú opätovnú návštevu Slovenska, kde mám veľa priateľov, a tiež si vážim Vašu pohostinnosť. Ďakujem za vrúcne prijatie a za spoločne strávený čas,“ povedal.

Tak ako každá konferencia AKE SR  má svoj podtitul, ani tentokrát tomu nebolo inak. „Zamerané na trvalé zlepšovanie finančného manažmentu samospráv“, také bolo motto uplynulého stretnutia členov Asociácie a pozvaných hostí. A opäť bolo naplnené do posledného písmena. Ako to zhrnula prezidentka AKE SR Eva Balážová, najväčšia sila tohto združenia spočíva v tom, že sa na jednom mieste môžu stretnúť odborníci z celého Slovenska, vymeniť si skúsenosti a najmä učiť sa jeden od druhého a inšpirovať sa do ďalšej práce.

Chránené heslom: Zborník z 45. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Kumuniké: Valné zhromaždenie a 45. odborná konferencia AKE SR

Zámok Vígľaš, 17. – 18. máj 2018

AKE SR na svojom rokovaní 17. a 18. mája 2018 v rámci valného zhromaždenia prerokovala svoje hospodárenie za rok 2017 a plán hospodárenia na rok 2018.

Témou VZ bola aj správa o činnosti Rady AKE SR a súvisiaca diskusia o oblastiach, ktorým sa asociácia v rámci svojej činnosti venuje a plánuje venovať v ďalšom období.

Nasledujúca 45. odborná konferencia AKE SR si ako motto svojho rokovania zvolila myšlienku „Zameranie na trvalé zlepšovanie finančného manažmentu samospráv“.

V zmysle tejto myšlienky bol koncipovaný aj nosný program konferencie a pozvaní odborníci.

Dvom významným novelám zákonov – zákonu o obecnom zriadení a zákonu o sociálnych službách a obligatórnym povinnostiam z nich vyplývajúcich, boli venované vystúpenia odborníkov. Podrobne rozobrali novelizované ustanovenia a  zároveň upriamili pozornosť komunálnych ekonómov najmä na možné finančné dopady vyplývajúce z aplikácie uvádzaných právnych noriem. Účastníci konferencie sa tiež dotkli aktuálnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá ukladá novú povinnosť obciam a mestám starať sa najmä o zimnú údržbu chodníkov, priľahlých k nehnuteľnostiam. Táto zmena bude mať veľmi negatívny dopad na hospodárenie obcí a miest, pričom prijatá a účinná bola v rámci už bežiaceho rozpočtového roka.

Informácie o aktuálnych výzvach financovania miest a obcí, o výhľadoch slovenskej ekonomiky ako celku a možnosti využitia externých finančných zdrojov partnerských bankových inštitúcií boli príspevkom k tomu, aby finanční manažéri mohli s vysokou odbornosťou nielen posúdiť, ale aj ovplyvniť ekonomické procesy vo vlastných miestnych samosprávach.

Rokovanie 45. odbornej konferencie komunálnych ekonómov podporili svojou účasťou vrcholoví predstavitelia NKÚ, ZMOS-u, ÚMO SR, ako aj predstavitelia partnerských organizácií pôsobiacich v komunálnom sektore.

Chránené heslom: Zborník z 44. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Komuniké zo 44. odbornej konferencie AKE SR

PODBANSKÉ 2. – 3. NOVEMBER 2017

Komunálny manažment reprezentujúci ekonomiku a financie miestnej samosprávy na svojej 44. odbornej  konferencii v Podbanskom rokoval pod mottom „Integrovať a inteligentne riadiť finančné a rozpočtové procesy“.

Za aktívnej účasti zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva SR a ZMOS-u bolo centrálnou ekonomickou témou financovanie školstva.

AKE SR na základe diskusií a príspevkov svojich členov v tejto súvislosti upozorňuje na viacero tém.

Na disproporcie v dofinancovávaní preneseného výkonu štátnej  správy v školstve  z vlastných zdrojov, pri snahe dodržiavať legislatívny rámec financovania školstva. Ide napríklad o materiálne dovybavenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnohodnotné zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania odbornými pracovníkmi a asistentmi.

Ďalej napríklad o zmenu pravidiel financovania v priebehu rozpočtového roka, tiež o viazanosť nenormatívnych zdrojov na úzko špecializované potreby na 5-ročné deti pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Ako otvorená téma stále zostáva nejednoznačnosť legislatívy pri uplatňovaní financovania neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Aktuálne diskutovaná téma minimálnej mzdy sa taktiež týka školstva, a to platových tabuliek nepedagogických zamestnancov v prílohe nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z.

AKE SR túto svoju výzvu bude prednostne smerovať na nové vedenie Ministerstva školstva SR a Ministerstvo financií SR v očakávaní primeraného riešenia financovania samosprávnych kompetencií v oblasti školstva.

Podbanské, 3. novembra 2017

Chránené heslom: Zborník z 43. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Po jubilejnej 42. odbornej konferencii

Milé kolegyne a kolegovia, členovia AKE SR,

máme úspešne za sebou našu jubilejnú trojdňovú 42. odbornú konferenciu a slávnostné Valné zhromaždenie AKE SR pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR, ktorá sa konala v príjemnom prostredí hotela Hviezda v Dudinciach.  Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným za vytvorenie skvelej atmosféry a obzvlášť ďakujem všetkým tým, ktorí k nej prispievali svojou aktívnou účasťou počas celej konferencie, ale aj všetkým tým, ktorí sa pričinili o jej prípravu.

Na našej vynovenej webovej stránke www.akesr.sk nájdete okrem elektronickej verzii Správy o činnosti AKE SR z príležitosti 20. výročia existencie Asociácie komunálnych ekonómov SR, aj materiály  a prezentácie, ktoré odzneli ma konferencii, ako aj fotografie z konferencie.

Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka AKE SR

Komuniké z 42. odbornej konferencie AKESR

Občianske združenie Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska /AKE SR/ si na svojej konferencii v dňoch 19.-21.10.2016 v Dudinciach pripomenulo 20. výročie svojej existencie .

Za prítomnosti pozvaných hostí asociácia ocenila „ Osobnosti AKE SR “ z vlastných radov, ako aj z radov spolupracujúcich expertov, odborníkov a inštitúcií z verejného sektora a z ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré sú partnermi miest a obcí pri výkone ich úloh.

Poďakovanie za dlhoročnú podporu asociácia prejavila ocenením aj primátorom. Tým,  ktorí nielen verili myšlienke prospešnosti spolupráce komunálnych ekonómov, ale boli aj poradcami a podporovateľmi svojich zamestnancov v činnosti pre asociáciu.

Asociácia  z pohľadu pozícií svojich členov –  finančných manažérov vidí svoju budúcnosť pozitívne, keďže finanční manažéri sú stále dôležitejšou súčasťou vrcholového komunálneho manažmentu. Na jednej strane sú hlboko zainteresovaní v stratégiách rozvoja komunít, v ktorých pôsobia, na druhej stranesú to tí odborníci, na ktorých profesionalite v nemalej miere záleží udržanie zdravia verejných financií.

Cieľom asociácie je preto naďalej udržiavať vysoký štandard odborných stretnutí, profesionálneho vzdelávania aj vzájomnej spolupráce vrcholových manažérov v oblasti financií a podporiť tak lokálne vlády v prospech ich poslania rozvíjať a skvalitňovať život samosprávnych komunít.

Odborná časť konferencie sa zamerala najmä na východiská pre prípravu rozpočtov miestnych samospráv na roky 2017 – 2019, vrátane aktuálnych špecifík účtovníctva, či vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.

V tej súvislosti konferencia ako významnú tému rozoberala prístupy jednotlivých miest k možnosti zaviesť Poplatok za rozvoj, ktorý svojim zameraním má okrem finančného prínosu nastaviť aj parametre pre rozvoj komunít. Napriek tomu, že v princípe nejde len o ekonomický nástroj, komunálni ekonómovia vnímajú ako dôležitú svoju účasť v odborných tímoch, ktoré svojimi analýzami konkrétnych údajov stavebných úradov, či územných plánovačov rámcujú východisko pre využitie tohto nástroja v konkrétnom meste či obci.

V rámci informácií k ďalším legislatívnym zámerom vlády,  AKE SR  považuje za potrebné vyjadriť prekvapenie nad pripravovanou reguláciou verejného dlhu, opätovne aj na úrovni samospráv. Napriek tomu, že na verejnom dlhu sa samosprávy na Slovensku v súčasnosti podieľajú cca 3 percentami, čo je neklamný znak toho, že samosprávy vo vysokej miere rešpektujú a dodržiavajú rozpočtovú disciplínu.

Legislatívny zámer vo svojom návrhu má snahu sprísniť nielen kritéria pre záväzky započítavané do dlhu, alezmenu pripravuje ajvylúčením niektorých zdrojov na strane vlastných bežných príjmov, čo nesporne zníži potenciál manažmentu financovania rozvojových potrieb miest a obcí.

Konferencia AKE SR  22.10.2016

OSLOVILI SME: Ocenené osobnosti AKE SR

Počas slávnostného Valného zhromaždenia pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR boli ocenené viaceré Osobnosti AKE SR. Ako zareagovali? Čo prajú Asociácii k jej jubileu? Oslovili sme niekoľko ocenených. Tu sú ich bezprostredné reakcie:

Som veľmi rád, že sme boli jednými z ocenených, pretože Asociácia prednostov, aj s ostatnými stavovskými organizáciami alebo združeniami v rámci samosprávy, funguje na území Slovenska už vyše dvadsať rokov. Naša spolupráca je dostatočne úzka, vieme o sebe, spoločne pracujeme na projektoch. Rozhodnutia sa neraz dejú z politických lavíc a  naše asociácie sú presne tie, ktoré zastupujú odbornosť, každodennú, reálnu prácu. Aj kvôli tomu je dôležité, aby sme sa spájali, aby náš hlas bolo počuť  tam, kde sa rozhodnutia robia – aby to neboli rozhodnutia od zeleného stola ale priamo z praxe.“

Ing. Peter Ágh, prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Netušila som, že takéto ocenenie dostanem a bola som naozaj veľmi milo prekvapená. Mojím prianím je, aby Asociácia aj naďalej pokračovala vo svojom pôsobení minimálne na tej úrovni, ako doposiaľ, samozrejme s tým, že nová, mladá generácia, ktorá prichádza, môže priniesť niečo nové, inovatívne, kreatívne.

Asociácia má dvadsať rokov, čo je akási hranica dospelosti. K “narodeninám” jej preto želám, aby skúsenosti dvadsaťročnej asociácie boli ešte bohatšie, aby bola ako dobré víno, čím staršia, tým zrelšia a lepšia.

Ing. Marta Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia, Magistrát mesta Košice

Asociácii by som chcel predovšetkým zablahoželať k peknému okrúhlemu výročiu, pretože nie každá organizácia sa “dožije” takéhoto jubilea. Je to výročie významné, asociácia má za sebou veľa veľa užitočnej práce pre mestá a obce.

Ocenenie, ktoré som dostal, si veľmi vážim, som rád, že aj ja môžem v rámci konferencií prispievať svojimi poznatkami aj informáciami, veľmi rád sem chodím. Do ďalších rokov prajem asociácii veľa úspechov, veľa krásnych odborných podujatí, nech aj v ďalších rokoch funguje minimálne tak dobre, ako doteraz a nech spolu oslávime aj ďalšie  okrúhle výročie.“

JUDr. Jozef Mikš, Ministerstvo financií SR

„Bez Asociácie by som nedokázal pracovať tak, ako som mohol pracovať a pomáhať samosprávam, či už pri tvorbe zákonov, pri tvorbe niektorých legislatívnych opatrení ministerstva financií a podobne.  Na odborných konferenciách som sa usiloval nielen odovzdať ekonómom potrebné informácie, ale predovšetkým som vnímal ich potreby z miest a obcí – motivovali ma k tomu, aby som sa snažil ich názory pretaviť do podmienok, ktoré by im vyhovovali pri ich práci.

K 20. narodeninám môžem komunálnym ekonómom združeným v Asociácii priať len to, aby si zachovali atmosféru, ktorá v nej vládne a našli nasledovníkov, ktorí budú rozvíjať pozitívne vlastnosti Asociácie v prospech samosprávy, ktorá ich prácu potrebuje.“

Ing. Jaroslav Mrva

Ako audítorka si toto ocenenie mimoriadne vážim, pretože asi máloktorému audítorovi sa dostane ocenenia od ľudí, ktorých kontroluje. Musím však povedať, že mňa vychovali skutočne ekonómovia miest a obcí a môžem im len úprimne poďakovať. Prajem im, aby spolupráca v rámci Asociácie bola čo najlepšia, aby aj do budúcna vybrali ľudí, ktorí budú pokračovať v nasadenom tempe.“

Ing. Terézia Urbanová, audítorka

„V 90-tych rokoch bola výmena skúseností v rámci Asociácie obrovským prínosom a vlastne je tak tomu neustále. Vzťahy, ktoré sa v rámci Asociácie vyvinuli, sú až nadštandardné, stále sme si vymieňali informácie, utvrdzovali sa, či postupujeme správne a tým sme sa odborne posúvali. Prajem Asociácii, aby takým tempom, ako pracovala 20 rokov, pokračovala aj naďalej.“

Ing. Mária Nováková, bývalá dlhoročná vedúca finančného odboru Prešov

„V prvom rade by som sa chcela Asociácii komunálnych ekonómov úprimne poďakovať. Som veľmi poctená tým, že som dostala ocenenie a ešte viac tým, že som tých temer dvadsať rokov mohla ako vysokoškolská učiteľka, ktorá sa problematikou komunálnej politiky a financovania samospráv zaoberá, s Asociáciou spolupracovať, byť s komunálnymi ekonómami v kontakte, požiadať o konzultáciu a pomoc pre mojich študentov, hlavne diplomantov. Veľmi si vážim vedenie  Asociácie, ktoré kontinuálne vedie AKE SR 20 rokov,  tak prezidentka ako viceprezidentky urobili obrovský kus práce . Verím, že v budúcnosti si nájdu svojich nástupcov, aby Asociácia pokračovala vo svojich pravidelných stretnutiach. Naša samospráva potrebuje múdrych, kreatívnych, flexibilných ľudí a takýchto asociácia vychovala.“

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.