17. September 2019

Chránené heslom: Zborník z 47. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Pozvánka na 47. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR

Pozývame Vás na 47. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorá sa bude konať  15. – 16. 5. 2019 v Grand Hotel Permon, Podbanské.

Téma konferencie: Podporiť koncept zvyšovania hodnoty za peniaze jeho zavádzaním na úrovni miestnej samosprávy

Podrobný program a informácie si viete stiahnuť tu…

KOMUNIKÉ zo 46. konferencie AKE SR v Žiline v dňoch 18.10.-19.10.2018

AKE SR rokovala na svojej 46. konferencii pod mottom

správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká“

Pre komunálnych finančných manažérov správne rozpočtové rozhodnutia tvoria zásadný rámec pri kontrole rozpočtov.

Dynamika komunálnej legislatívy často tým najzásadnejším spôsobom ovplyvňuje rozpočtové rozhodnutia práve z pohľadu ich rizikovosti.

Najintenzívnejšie diskusie sa aktuálne vzťahujú k dvom právnym normám:

  • K zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znp., ktorým sa dopĺňa tzv. „školský zákon“.

Cieľom zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre poskytovanie dotácie na úhradu stravy – obedov deťom navštevujúcim posledný ročník MŠ a všetkým deťom na základných školách.

  • K novele zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znp., ktorá zaväzuje obce a mestá na celoročnú údržbu miestnych komunikácií – tzv. „chodníková novela“.

O obecné chodníky sa už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo správcov chodníkov.

Iba tieto dve novely zákonov veľmi výrazne zvýšia, rádovo o státisíce Eur, výdavky mestských a obecných rozpočtov. Obe novely vyžadujú okrem priamych finančných prostriedkov aj materiálnu a personálnu prípravu, aktualizáciu poistenia majetku, aktualizáciu zmluvných vzťahov, prípadne uzatváranie nových zmlúv, s potrebou rešpektovať verejné obstarávanie.

AKE SR v tejto súvislosti upozorňuje, že uvedeniu do praxe tak zásadných noviel zákonov mali predchádzať analýzy konkrétnych dopadov na rozpočty miest a obcí, prípadne aj sumarizácia rámcových predpokladov pre úspešnú aplikáciu konkrétnych ustanovení uvedených zákonov.

Asociácia komunálnych ekonómov je profesijná platforma, ktorá by uvedený proces dokázala manažovať a svojimi výstupmi aj prispieť k objektívnemu zhodnoteniu rizík a prínosov uvedených legislatívnych zmien.

Chránené heslom: Zborník z 46. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Pozvánka na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR

Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorá sa bude konať  18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.

Téma konferencie: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká

Podrobný program a informácie si viete stiahnuť tu…

Komunálni ekonómovia rokovali na zámku

Miesto, ktoré dýcha históriou. Dejiskom 45. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorá sa konala v dňoch 17. a 18. mája 2018, bol vynovený zámok Vígľaš v srdci Slovenska, neďaleko Zvolena. Dnešnú podobu získal zámok vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá bola dokončená v roku 2013 a ktorú realizovala rodina súčasných majiteľov.

Práve prehliadka zámockých priestorov doplnená aj informáciami o financovaní projektu obnovy zahájila program 45. odbornej konferencie AKE SR. Vzápätí už komunálni ekonómovia zaplnili konferenčnú sálu, kde sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia AKE SR. Na programe bola správa o činnosti Rady AKE SR, informácie o plnení rozpočtu a správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 ale aj diskusia o aktuálnych témach súvisiacich s pôsobením AKE SR.

Popoludní prišli na rad prezentácie a vystúpenia jednotlivých rečníkov, zamerané na rozličné aktuálne témy. Veľmi diskutovaná bola otázka zverejňovania zmlúv a dohôd v roku 2018, pričom odznelo mnoho užitočných tipov do praxe. Nemenej zaujímavou a diskutovanou bola aj novela zákona o sociálnych službách, najmä v kontexte dopadu na financovanie samospráv. Na program dňa sa dostala aj novela zákona o obecnom zriadení a informácie o legislatívnych opatreniach. Komunálni ekonómovia sa zaoberali aj témou rozpočtu hotovosti a cash flow ako nástroja finančného manažmentu. Pozvanie na konferenciu prijal Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ, ktorý hovoril o pôsobnosti NKÚ, existujúceho už 25 rokov. V podaní podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho odzneli cenné aktuálne informácie týkajúce sa financovania miest a obcí. Na konferencii ani tentokrát nemohli chýbať zástupcovia bankových inštitúcií a spoločností, ktoré zabezpečujú softvérové riešenia či elektronizáciu.

Jedným z výnimočných hostí konferencie bol aj Terry Zerkle z Arizony, ktorý si osobne prevzal ocenenie udelené pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR (2016) a zaspomínal si na pôsobenie v Lučenci pred dvadsiatimi rokmi. „Veľmi si cením každú opätovnú návštevu Slovenska, kde mám veľa priateľov, a tiež si vážim Vašu pohostinnosť. Ďakujem za vrúcne prijatie a za spoločne strávený čas,“ povedal.

Tak ako každá konferencia AKE SR  má svoj podtitul, ani tentokrát tomu nebolo inak. „Zamerané na trvalé zlepšovanie finančného manažmentu samospráv“, také bolo motto uplynulého stretnutia členov Asociácie a pozvaných hostí. A opäť bolo naplnené do posledného písmena. Ako to zhrnula prezidentka AKE SR Eva Balážová, najväčšia sila tohto združenia spočíva v tom, že sa na jednom mieste môžu stretnúť odborníci z celého Slovenska, vymeniť si skúsenosti a najmä učiť sa jeden od druhého a inšpirovať sa do ďalšej práce.

Chránené heslom: Zborník z 45. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Kumuniké: Valné zhromaždenie a 45. odborná konferencia AKE SR

Zámok Vígľaš, 17. – 18. máj 2018

AKE SR na svojom rokovaní 17. a 18. mája 2018 v rámci valného zhromaždenia prerokovala svoje hospodárenie za rok 2017 a plán hospodárenia na rok 2018.

Témou VZ bola aj správa o činnosti Rady AKE SR a súvisiaca diskusia o oblastiach, ktorým sa asociácia v rámci svojej činnosti venuje a plánuje venovať v ďalšom období.

Nasledujúca 45. odborná konferencia AKE SR si ako motto svojho rokovania zvolila myšlienku „Zameranie na trvalé zlepšovanie finančného manažmentu samospráv“.

V zmysle tejto myšlienky bol koncipovaný aj nosný program konferencie a pozvaní odborníci.

Dvom významným novelám zákonov – zákonu o obecnom zriadení a zákonu o sociálnych službách a obligatórnym povinnostiam z nich vyplývajúcich, boli venované vystúpenia odborníkov. Podrobne rozobrali novelizované ustanovenia a  zároveň upriamili pozornosť komunálnych ekonómov najmä na možné finančné dopady vyplývajúce z aplikácie uvádzaných právnych noriem. Účastníci konferencie sa tiež dotkli aktuálnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá ukladá novú povinnosť obciam a mestám starať sa najmä o zimnú údržbu chodníkov, priľahlých k nehnuteľnostiam. Táto zmena bude mať veľmi negatívny dopad na hospodárenie obcí a miest, pričom prijatá a účinná bola v rámci už bežiaceho rozpočtového roka.

Informácie o aktuálnych výzvach financovania miest a obcí, o výhľadoch slovenskej ekonomiky ako celku a možnosti využitia externých finančných zdrojov partnerských bankových inštitúcií boli príspevkom k tomu, aby finanční manažéri mohli s vysokou odbornosťou nielen posúdiť, ale aj ovplyvniť ekonomické procesy vo vlastných miestnych samosprávach.

Rokovanie 45. odbornej konferencie komunálnych ekonómov podporili svojou účasťou vrcholoví predstavitelia NKÚ, ZMOS-u, ÚMO SR, ako aj predstavitelia partnerských organizácií pôsobiacich v komunálnom sektore.

Chránené heslom: Zborník z 44. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Komuniké zo 44. odbornej konferencie AKE SR

PODBANSKÉ 2. – 3. NOVEMBER 2017

Komunálny manažment reprezentujúci ekonomiku a financie miestnej samosprávy na svojej 44. odbornej  konferencii v Podbanskom rokoval pod mottom „Integrovať a inteligentne riadiť finančné a rozpočtové procesy“.

Za aktívnej účasti zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva SR a ZMOS-u bolo centrálnou ekonomickou témou financovanie školstva.

AKE SR na základe diskusií a príspevkov svojich členov v tejto súvislosti upozorňuje na viacero tém.

Na disproporcie v dofinancovávaní preneseného výkonu štátnej  správy v školstve  z vlastných zdrojov, pri snahe dodržiavať legislatívny rámec financovania školstva. Ide napríklad o materiálne dovybavenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnohodnotné zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania odbornými pracovníkmi a asistentmi.

Ďalej napríklad o zmenu pravidiel financovania v priebehu rozpočtového roka, tiež o viazanosť nenormatívnych zdrojov na úzko špecializované potreby na 5-ročné deti pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Ako otvorená téma stále zostáva nejednoznačnosť legislatívy pri uplatňovaní financovania neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Aktuálne diskutovaná téma minimálnej mzdy sa taktiež týka školstva, a to platových tabuliek nepedagogických zamestnancov v prílohe nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z.

AKE SR túto svoju výzvu bude prednostne smerovať na nové vedenie Ministerstva školstva SR a Ministerstvo financií SR v očakávaní primeraného riešenia financovania samosprávnych kompetencií v oblasti školstva.

Podbanské, 3. novembra 2017