18. February 2018

Chránené heslom: Zborník z 44. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Komuniké zo 44. odbornej konferencie AKE SR

PODBANSKÉ 2. – 3. NOVEMBER 2017

Komunálny manažment reprezentujúci ekonomiku a financie miestnej samosprávy na svojej 44. odbornej  konferencii v Podbanskom rokoval pod mottom „Integrovať a inteligentne riadiť finančné a rozpočtové procesy“.

Za aktívnej účasti zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva SR a ZMOS-u bolo centrálnou ekonomickou témou financovanie školstva.

AKE SR na základe diskusií a príspevkov svojich členov v tejto súvislosti upozorňuje na viacero tém.

Na disproporcie v dofinancovávaní preneseného výkonu štátnej  správy v školstve  z vlastných zdrojov, pri snahe dodržiavať legislatívny rámec financovania školstva. Ide napríklad o materiálne dovybavenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnohodnotné zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania odbornými pracovníkmi a asistentmi.

Ďalej napríklad o zmenu pravidiel financovania v priebehu rozpočtového roka, tiež o viazanosť nenormatívnych zdrojov na úzko špecializované potreby na 5-ročné deti pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Ako otvorená téma stále zostáva nejednoznačnosť legislatívy pri uplatňovaní financovania neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Aktuálne diskutovaná téma minimálnej mzdy sa taktiež týka školstva, a to platových tabuliek nepedagogických zamestnancov v prílohe nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z.

AKE SR túto svoju výzvu bude prednostne smerovať na nové vedenie Ministerstva školstva SR a Ministerstvo financií SR v očakávaní primeraného riešenia financovania samosprávnych kompetencií v oblasti školstva.

Podbanské, 3. novembra 2017

Chránené heslom: Zborník z 43. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Po jubilejnej 42. odbornej konferencii

Milé kolegyne a kolegovia, členovia AKE SR,

máme úspešne za sebou našu jubilejnú trojdňovú 42. odbornú konferenciu a slávnostné Valné zhromaždenie AKE SR pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR, ktorá sa konala v príjemnom prostredí hotela Hviezda v Dudinciach.  Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným za vytvorenie skvelej atmosféry a obzvlášť ďakujem všetkým tým, ktorí k nej prispievali svojou aktívnou účasťou počas celej konferencie, ale aj všetkým tým, ktorí sa pričinili o jej prípravu.

Na našej vynovenej webovej stránke www.akesr.sk nájdete okrem elektronickej verzii Správy o činnosti AKE SR z príležitosti 20. výročia existencie Asociácie komunálnych ekonómov SR, aj materiály  a prezentácie, ktoré odzneli ma konferencii, ako aj fotografie z konferencie.

Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka AKE SR

Komuniké z 42. odbornej konferencie AKESR

Občianske združenie Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska /AKE SR/ si na svojej konferencii v dňoch 19.-21.10.2016 v Dudinciach pripomenulo 20. výročie svojej existencie .

Za prítomnosti pozvaných hostí asociácia ocenila „ Osobnosti AKE SR “ z vlastných radov, ako aj z radov spolupracujúcich expertov, odborníkov a inštitúcií z verejného sektora a z ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré sú partnermi miest a obcí pri výkone ich úloh.

Poďakovanie za dlhoročnú podporu asociácia prejavila ocenením aj primátorom. Tým,  ktorí nielen verili myšlienke prospešnosti spolupráce komunálnych ekonómov, ale boli aj poradcami a podporovateľmi svojich zamestnancov v činnosti pre asociáciu.

Asociácia  z pohľadu pozícií svojich členov –  finančných manažérov vidí svoju budúcnosť pozitívne, keďže finanční manažéri sú stále dôležitejšou súčasťou vrcholového komunálneho manažmentu. Na jednej strane sú hlboko zainteresovaní v stratégiách rozvoja komunít, v ktorých pôsobia, na druhej stranesú to tí odborníci, na ktorých profesionalite v nemalej miere záleží udržanie zdravia verejných financií.

Cieľom asociácie je preto naďalej udržiavať vysoký štandard odborných stretnutí, profesionálneho vzdelávania aj vzájomnej spolupráce vrcholových manažérov v oblasti financií a podporiť tak lokálne vlády v prospech ich poslania rozvíjať a skvalitňovať život samosprávnych komunít.

Odborná časť konferencie sa zamerala najmä na východiská pre prípravu rozpočtov miestnych samospráv na roky 2017 – 2019, vrátane aktuálnych špecifík účtovníctva, či vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.

V tej súvislosti konferencia ako významnú tému rozoberala prístupy jednotlivých miest k možnosti zaviesť Poplatok za rozvoj, ktorý svojim zameraním má okrem finančného prínosu nastaviť aj parametre pre rozvoj komunít. Napriek tomu, že v princípe nejde len o ekonomický nástroj, komunálni ekonómovia vnímajú ako dôležitú svoju účasť v odborných tímoch, ktoré svojimi analýzami konkrétnych údajov stavebných úradov, či územných plánovačov rámcujú východisko pre využitie tohto nástroja v konkrétnom meste či obci.

V rámci informácií k ďalším legislatívnym zámerom vlády,  AKE SR  považuje za potrebné vyjadriť prekvapenie nad pripravovanou reguláciou verejného dlhu, opätovne aj na úrovni samospráv. Napriek tomu, že na verejnom dlhu sa samosprávy na Slovensku v súčasnosti podieľajú cca 3 percentami, čo je neklamný znak toho, že samosprávy vo vysokej miere rešpektujú a dodržiavajú rozpočtovú disciplínu.

Legislatívny zámer vo svojom návrhu má snahu sprísniť nielen kritéria pre záväzky započítavané do dlhu, alezmenu pripravuje ajvylúčením niektorých zdrojov na strane vlastných bežných príjmov, čo nesporne zníži potenciál manažmentu financovania rozvojových potrieb miest a obcí.

Konferencia AKE SR  22.10.2016

OSLOVILI SME: Ocenené osobnosti AKE SR

Počas slávnostného Valného zhromaždenia pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR boli ocenené viaceré Osobnosti AKE SR. Ako zareagovali? Čo prajú Asociácii k jej jubileu? Oslovili sme niekoľko ocenených. Tu sú ich bezprostredné reakcie:

Som veľmi rád, že sme boli jednými z ocenených, pretože Asociácia prednostov, aj s ostatnými stavovskými organizáciami alebo združeniami v rámci samosprávy, funguje na území Slovenska už vyše dvadsať rokov. Naša spolupráca je dostatočne úzka, vieme o sebe, spoločne pracujeme na projektoch. Rozhodnutia sa neraz dejú z politických lavíc a  naše asociácie sú presne tie, ktoré zastupujú odbornosť, každodennú, reálnu prácu. Aj kvôli tomu je dôležité, aby sme sa spájali, aby náš hlas bolo počuť  tam, kde sa rozhodnutia robia – aby to neboli rozhodnutia od zeleného stola ale priamo z praxe.“

Ing. Peter Ágh, prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Netušila som, že takéto ocenenie dostanem a bola som naozaj veľmi milo prekvapená. Mojím prianím je, aby Asociácia aj naďalej pokračovala vo svojom pôsobení minimálne na tej úrovni, ako doposiaľ, samozrejme s tým, že nová, mladá generácia, ktorá prichádza, môže priniesť niečo nové, inovatívne, kreatívne.

Asociácia má dvadsať rokov, čo je akási hranica dospelosti. K “narodeninám” jej preto želám, aby skúsenosti dvadsaťročnej asociácie boli ešte bohatšie, aby bola ako dobré víno, čím staršia, tým zrelšia a lepšia.

Ing. Marta Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia, Magistrát mesta Košice

Asociácii by som chcel predovšetkým zablahoželať k peknému okrúhlemu výročiu, pretože nie každá organizácia sa “dožije” takéhoto jubilea. Je to výročie významné, asociácia má za sebou veľa veľa užitočnej práce pre mestá a obce.

Ocenenie, ktoré som dostal, si veľmi vážim, som rád, že aj ja môžem v rámci konferencií prispievať svojimi poznatkami aj informáciami, veľmi rád sem chodím. Do ďalších rokov prajem asociácii veľa úspechov, veľa krásnych odborných podujatí, nech aj v ďalších rokoch funguje minimálne tak dobre, ako doteraz a nech spolu oslávime aj ďalšie  okrúhle výročie.“

JUDr. Jozef Mikš, Ministerstvo financií SR

„Bez Asociácie by som nedokázal pracovať tak, ako som mohol pracovať a pomáhať samosprávam, či už pri tvorbe zákonov, pri tvorbe niektorých legislatívnych opatrení ministerstva financií a podobne.  Na odborných konferenciách som sa usiloval nielen odovzdať ekonómom potrebné informácie, ale predovšetkým som vnímal ich potreby z miest a obcí – motivovali ma k tomu, aby som sa snažil ich názory pretaviť do podmienok, ktoré by im vyhovovali pri ich práci.

K 20. narodeninám môžem komunálnym ekonómom združeným v Asociácii priať len to, aby si zachovali atmosféru, ktorá v nej vládne a našli nasledovníkov, ktorí budú rozvíjať pozitívne vlastnosti Asociácie v prospech samosprávy, ktorá ich prácu potrebuje.“

Ing. Jaroslav Mrva

Ako audítorka si toto ocenenie mimoriadne vážim, pretože asi máloktorému audítorovi sa dostane ocenenia od ľudí, ktorých kontroluje. Musím však povedať, že mňa vychovali skutočne ekonómovia miest a obcí a môžem im len úprimne poďakovať. Prajem im, aby spolupráca v rámci Asociácie bola čo najlepšia, aby aj do budúcna vybrali ľudí, ktorí budú pokračovať v nasadenom tempe.“

Ing. Terézia Urbanová, audítorka

„V 90-tych rokoch bola výmena skúseností v rámci Asociácie obrovským prínosom a vlastne je tak tomu neustále. Vzťahy, ktoré sa v rámci Asociácie vyvinuli, sú až nadštandardné, stále sme si vymieňali informácie, utvrdzovali sa, či postupujeme správne a tým sme sa odborne posúvali. Prajem Asociácii, aby takým tempom, ako pracovala 20 rokov, pokračovala aj naďalej.“

Ing. Mária Nováková, bývalá dlhoročná vedúca finančného odboru Prešov

„V prvom rade by som sa chcela Asociácii komunálnych ekonómov úprimne poďakovať. Som veľmi poctená tým, že som dostala ocenenie a ešte viac tým, že som tých temer dvadsať rokov mohla ako vysokoškolská učiteľka, ktorá sa problematikou komunálnej politiky a financovania samospráv zaoberá, s Asociáciou spolupracovať, byť s komunálnymi ekonómami v kontakte, požiadať o konzultáciu a pomoc pre mojich študentov, hlavne diplomantov. Veľmi si vážim vedenie  Asociácie, ktoré kontinuálne vedie AKE SR 20 rokov,  tak prezidentka ako viceprezidentky urobili obrovský kus práce . Verím, že v budúcnosti si nájdu svojich nástupcov, aby Asociácia pokračovala vo svojich pravidelných stretnutiach. Naša samospráva potrebuje múdrych, kreatívnych, flexibilných ľudí a takýchto asociácia vychovala.“

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

42. konferencia Asociácie komunálnych ekonómov v znamení oslavy 20. výročia

V poradí 42. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa niesla v slávnostnom duchu, aj v znamení spomienok a oceňovania osobností, ktoré stoja za dlhoročným úspešným pôsobením tohto združenia. AKE SR si pripomenula 20 rokov od svojho vzniku! Popri tradične bohatom odbornom programe tak októbrové stretnutie ekonómov v Hoteli Hviezda v Dudinciach prinieslo aj návrat k milým a úsmevným príhodám zo začiatkov fungovania AKE SR aj pohľad späť, na roky minulé, ktoré vždy potvrdzovali opodstatnenosť a dôležitosť pravidelných stretnutí komunálnych ekonómov z celého Slovenska. Pri tejto príležitosti boli tiež ocenené osobnosti AKE SR – dlhoroční členovia Asociácie, partneri, spolupracovníci a priatelia.

OSOBNOSTI AKE SR

Fred Fisher
Terry Zerkle
Kay Spearman

Paulinská Eva
Miková Mária
Cibuľová Helena
Nováková Mária
Karpiš Miroslav
Krajčovičová Katarína
Steiner Bystrík
Pyšný Peter
Šušoliak Miloš
Janoška Ľuboš
Kňažníková Drahomíra

Šrenkelová Jana
Fabová Oľga
Šüliová Darina
Guttenová Jozefína
Hausová Vlasta
Grajciarová Vlasta
Lackovičová Želmíra
Kažimírová Marta

Bošnák Štefan
Rybníček Richard
Mikš Jozef
Turčány Jozef
Nižňanský Viktor
Labanič Ľuboš
Mrva Jaroslav
Urbanová Terézia
Vávrová Ľuboslava
Žárska Elena
Kirnág Ján
Čapková Soňa

OCENENENIE INŠTITÚCIÍ AKE SR

Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska
Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv v SR
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
Združenie organizácií verejných prác SR
CORA GEO, s. r. o. Martin
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
ČSOB, a.s. Bratislava
J&T Banka, a.s. Bratislava
Datalan, a.s. Bratislava

VEDENIE AKE SR

Balážová Eva , prezidentka
Dienerová Hana, viceprezidentka
Tomašovičová Jana, viceprezidentka právnej sekcie

Fotogalériu z 42. konferencie AKE SR nájdete na tejto linke…

Chránené heslom: Zborník z 42. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Pozvánka na 42. odbornú konferenciu AKE SR

Pozývame Vás na 42. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky s názvom “20. rokov partnerstva AKE SR a miestnych samospráv v záujme skvalitňovania ich finančného manažmentu”, ktoré sa koná 19.-21. októbra 2016 v hoteli Hviezda v Dudinciach.
Podrobný program, organizačné pokyny a prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku.

Chránené heslom: Zborník z 41. odbornej konferencie AKESR

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo: