25. April 2024

Kontakt

Prezident:

Ing. Eva Balážová, PhD
Rázusova č. 29
984 01 Lučenec
Korešpondenčná adresa: Ulica záhradná 25, 984 01 Lučenec
tel: 00421 905 323 013
E-mail: eva.balazovalc@gmail.com

Viceprezident:

Ing. Hana Dienerová
Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Členovia:

JUDr. Jana Tomašovičová
Ing. Zuzana Homolová
Ing. Oľga Fabová
Ing. Mária Capová
Mgr. Zuzana Detková
Ing. Zuzana Hrešová, PhD.
Ing. Katarína Matejková
Ing. Marián Michalička

Sídlo kancelárie:

Rázusova č. 29
984 01 Lučenec
Korešpondenčná adresa: Ulica záhradná 25, 984 01 Lučenec
tel: 00421 905 323 013
bank. spojenie: Prima banka Slovensko,  a.s., pobočka Lučenec, č. účtu : 6012786001/5600
IČO 35677091
DIČ 2020951746
Nie sme platcom DPH

Kontrolná skupina:

Predseda

—–

Členovia

Ing. Erika Győrfiová
Ing. Ružena Šefránková