25. April 2024

O nás

.

Kto je AKESR?

Asociácia je dobrovoľným neziskovým a politicky nezávislým združením odborníkov, ktorí majú výkonné a iniciatívne postavenie v ekonomike samosprávy na území Slovenskej republiky a majú ekonomické alebo právnické vzdelanie.
Asociácia je profesným občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Asociácia je financovaná z členských príspevkov, dotácií, darov a z vlastnej činnosti.

História AKESR

Oficiálny vznik asociácie sa datuje od septembra 1996. Myšlienka vzniku prišla práve v dobe, keď po piatich rokoch existencie samospráv odborne vyspelí pracovníci cítili potrebu komunikovať medzi sebou a vo vzájomnej konfrontácii si chceli overiť, čo urobili a čo nie. Všetci totiž začínali na jednej štartovacej čiare, ktorou bol zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Sformovanie oficiálneho združenia prebehlo pre veľký záujem o členstvo veľmi rýchlo – v priebehu niekoľkých mesiacov. Dnes je členská základňa viac ako 140 osôb. Veľkou pomocou v počiatkoch bola technická a finančná podpora zo strany USAID / LSGAC. Táto podpora urýchlila proces formovania asociácie na profesionálnej úrovni. Úspešná iniciatíva sa stretla s porozumením štatutárnych predstaviteľov amiest a obcí – primátorov a starostov.
Od začiatku existencie asociácia postupne vstupovala do oficiálnych vzťahov so združeniami a organizáciami, ktoré už v oblasti samospráv pracujú. Sú to ZMOS, Únia miest, IROMAR, Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Pribúdajú medzinárodné kontakty, z ktorých najdôležitejšia je spolupráca s GFOA, ktorá je asociáciou vládnych finančných pracovníkov USA, Kanady, s Ligou miest a obcí Arizony v USA, v ČR, v MR.

Asociácia sa usiluje aj o akceptáciu zo strany orgánov štátu, najmä pripomienkovaním návrhov zákonov, poukazovaním na problémy resp. na kolízne právne úpravy týkajúce sa predovšetkým ekonomiky samospráv.