22. July 2024

Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom asociácie je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci riadni členovia.

Štatutárnym orgánom asociácie je prezident asociácie, ktorý má 2 viceprezidentov.

Aktivity asociácie výkonne riadi Rada asociácie. Má 9 – 13 členov v závislosti od rozhodnutia valného zhromaždenia, pričom najmenej sedem členov je s ekonomickým vzdelaním a najmenej dvaja členovia majú právne vzdelanie.
Radu asociácie tvorí prezident, dvaja viceprezidenti a ďalší členovia rady. Radu asociácie volí hlasovaním valné zhromaždenie. Rada asociácie volí a odvoláva zo svojich radov prezidenta a viceprezidentov.

Rada asociácie:

Ing. Eva Balážová, PhD. prezidentka
Ing. Hana Dienerová, viceprezidentka
Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA, viceprezidentka
JUDr. Jana Tomašovičová, členka
Ing. Zuzana Homolová, členka
Ing. Oľga Fabová, členka
Ing. Mária Capová, členka
Mgr. Zuzana Detková, členka
Ing. Zuzana Hrešová, PhD., členka
Ing. Katarína Matejková, členka
Ing. Marián Michalička, člen

Valné zhromaždenie zriaďuje aj kontrolnú skupinu. Má 3 – 5 členov. Tvorí ju predseda a členovia. Predsedu volí a odvoláva kontrolná skupina.

Funkčné obdobie všetkých členov je 2 roky.

Kontrolná komisia:

Ing. Erika Győrfiová, členka

Ing. Ružena Šefránková, členka

Na riešenie špecifických problémov vytvára valné zhromaždenie špecializované odborné skupiny, ktoré si zo svojho stredu volia vedúceho.

Kancelária AKE SR

Kancelária je výkonným orgánom asociácie. Zriaďuje ju prezident na základe rozhodnutia Rady asociácie. Sídlo kancelárie je nezávislé na sídle prezidenta asociácie.

Poslaním kancelárie je administratívna správa činnosti asociácie a pre tento účel má asociácia svojho jediného zamestnanca.