25. April 2024

Členstvo

Asociácia má riadnych členov, pridružených a čestných členov.

Riadne členstvo môže vzniknúť podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku.
Pridružené členstvo môže vzniknúť fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť príbuznú s predmetom činnosti asociácie alebo právnickej osobe s predmetom činnosti príbuzným predmetu činnosti asociácie, ktorej o takejto forme členstva rozhodne valné zhromaždenie

Čestné členstvo môže vzniknúť fyzickej osobe, ktorá nie je pracovníkom v samospráve, ale vykonáva činnosť príbuznú s predmetom činnosti asociácie alebo právnickej osobe s predmetom činnosti príbuzným predmetu činnosti asociácie, ktorej o takejto forme členstva rozhodne valné zhromaždenie.

ETICKÝ KÓDEX ČLENA ASOCIÁCIE KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV SR

Etický kódex definuje základne princípy a normy správania členov AKE SR, rieši zladenie ich verejných povinností a súkromných záujmov, motivuje udržiavanie a skvalitňovanie profesionálnej úrovne práce.
Pri presadzovaní týchto cieľov odporúčame, aby sa každý člen AKE SR riadil nasledovnými zásadami:

  1. Uznávať demokratické formy práce miestnej samosprávy, rešpektovať názory odorníkov ale i radových občanov.
  2. Udržiavať konštruktívny, kreatívny a praktický vzťah k záležitostiam miestnej samosprávy a uvedomovať si, že hlavnou funkciou miestnej samosprávy je v každom čase slúžiť čo najlepšie záujmom občanov.
  3. V dôsledku práce pod verejnou kontrolou, dodržiavať normy morálneho správania sa tak, aby získal prirodzený rešpekt nielen na pracovisku, ale aj na verejnosti.
  4. Predkladať zvoleným predstaviteľom ekonomické, finančné a právne analýzy, poskytovať im informácie a rady týkajúce sa koncepcií slúžiacich ako základ pre rozhodovanie a určovanie cieľov rozvoja komunity, čo pripravuje a realizuje s profesionálnou zodpovednosťou.
  5. Zachovávať pri plnení konkrétnych úloh princíp nestrannosti.
  6. Ustavične zlepšovať svoje profesionálne schopnosti a pôsobiť na rozvoj schopností svojich kolegov pri využívaní manažérskych schopností a metód práce.
  7. Odolávať akémukoľvek zasahovaniu do svojich profesionálnych kompetencií s cieľom slobodne uskutočňovať oficiálne koncepcie a riešiť každý problém bez diskriminácie na základe morálnych zásad spravodlivosti a v zmysle platných právnych predpisov.
  8. Podporovať komunikáciu s občanmi a všetkými členmi komunity, zdôrazňovať priateľskú a zdvorilú službu verejnosti a usilovať sa o zlepšenie kvality a dobrého mena AKE  SR.

Etický kódex bol schválený konferenciou AKE SR v Senci, dňa 12.6.2001