22. September 2023

Chránené heslom: 54. odborná konferencia AKE SR 10.-12.05.2023 – Bratislava – fotogaléria

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Chránené heslom: 54. odborná konferencia AKE SR 10.-12.05.2023 – Bratislava – materiály

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


54. odborná konferencia AKE SR 10.-12.05.2023 – Bratislava – pozvánka

Pozvánka Bratislava 052023.1

Chránené heslom: 53. odborná konferencia AKE SR 27.-28.10.2022 – Permon – materiály

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


53. odborná konferencia AKE SR 27.-28.10.2022 – Permon – pozvánka

Pozvánka Permon 102022

Úvery pre mestá a obce od ENVIROFONDU

Environmentálny fond [1]poskytuje od 22. 08. 2022 úvery pre obce a
samosprávne kraje podľa “novej špecifikácie”.

Úvery od Environmentálneho fondu môžete čerpať na podporu kapitálových
riešení starostlivosti o životné prostredie ako napríklad:

* Rekonštrukcia/modernizácia budov,
* budovanie vodovodných a kanalizačných sietí,
* revitalizácia a výstavba parkov,
* kúpa elektromobilov,
* rekonštrukcia verejného osvetlenia,
* osvetlenia škôl a iné.

HLAVNÉ BENEFITY:

* Splatnosť úveru až 20 rokov s možnosťou predĺženia.
* Ročná úroková sadzba 0,1 % – fix po celú dobu splatnosti.
* Bez ďalších poplatkov za poskytnutie, predčasnej splátky atď.
* Pokrytie 100 % nákladov.
* Bez zabezpečenia nehnuteľnosťou.
* Možná aj refundácia už rozpracovaných projektov do 1 roka.
* Získaný úver nenavýši dlh obce, mesta či samosprávneho kraja.
* Úver môže byť dodatočne vyplatený zo schválenej dotácie.
* Úver poskytujeme samosprávam bez obmedzenia počtu obyvateľov

LINK NA ŠPECIFIKÁCIU: Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre
obce a vyššie územné celky [2]

LINK NA ŽIADOSŤ: Žiadosť o úver [3]

[1] https://envirofond.sk/uvery/
[2] https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/08/Podmienky-specifikacie-podpory-formou-uveru-pre-obce-a-vyssie-uzemne-celky.pdf
[3] https://envirofond.egrant.sk/register
[4] http://www.envirofond.sk/

Chránené heslom: 52. odborná konferencia AKE SR 11-12.05.2022 – Trnava – materiály

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Ing. Urbanová: Usmernenie MF SR k rozpočtovaniu príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Otázka: Ako obce klasifikujú finančné toky súvisiace s príspevkami za ubytovanie odídencov z Ukrajiny?

V súlade s § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o azyle“) obec vypláca oprávneným osobám príspevok za ubytovanie odídenca. Obec klasifikuje príjem finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR určených na vyplatenie príspevkov za ubytovanie odídencov na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, kód zdroja 11UA. Poskytnutie príspevku za ubytovanie sa klasifikuje podľa konkrétneho príjemcu, kód zdroja 11UA. Ak obec poskytuje finančný príspevok fyzickej osobe, tento výdavok klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642014 Jednotlivcovi. V prípade, že obec poskytuje finančný príspevok iným oprávneným subjektom – právnickým osobám, potom sa tento výdavok klasifikuje na príslušnej transferovej podpoložke podľa typu subjektu, ktorý poskytuje ubytovanie odídencom.

V prípade, že obec alebo vyšší územný celok sú oprávnenými osobami v súlade so zákonom o azyle a bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, potom výdavky v súvislosti s ubytovaním odídencov sa klasifikujú na vecne príslušných podpoložkách, kód zdroja 11UA.

Účtovanie – príspevok za ubytovanie jednotlivcovi:

221 KZ 11UA RK 312001 / 357

357 / 221 KZ 11UA RK 642014

Účtovanie – príspevok za ubytovanie inej právnickej osobe:

221 KZ 11UA RK 312001 / 357

357 / 221 KZ 11UA RK 64xxxx

Účtovanie Humanitárna pomoc Ukrajina 2022

52. odborná konferencia AKE SR 11-12.05.2022 – Trnava – pozvánka

Pozvanka Trnava 052022_fin

Pozvánka Trnava 052022_fin

https://www.trnava.sk/sk/aktualita/v-trnave-sa-bude-diskutovat-o-ekonomickych-otazkach

KOMUNIKÉ z 51. konferencie AKE SR 21.10.2021 – ONLINE

Komuniké 51.konferencia AKE SR