25. April 2024

Náš program

Vznikom asociácie sa v prvom rade vytvorilo fórum, na ktorom možnosť členovia asociácie diskutovať o problémoch a poskytovať si vzájomnú odbornú pomoc v oblastiach, ktoré sa v prvom rade dotýkajú finančného manažmentu samospráv, účtovníctva, rozpočtovania, dlhovej služby, investovania, spravovania daní, nakladania s majetkom, riadenia organizácií založených mestom resp. obcou a podobne.

Keďže finančný respektíve ekonomický manažér mesta a obce a právnik sú profesie so širokým záberom pôsobností a kompetícií, rozsah problémov, ktoré asociácia včleňuje do svojho programu je určovaný záujmom členov asociácie, ktorí môžu prezentovať prostredníctvom dotazníkov. Okrem výmeny skúseností asociácia sprostredkováva informácie od odborníkov, od kompetentných štátnych orgánov, zahraničných partnerov, spolupracujúcich inštitúcií z bankovej sféry a pod.

Členovia asociácie sa pripravujú na aktívne pôsobenie ako tréneri v oblasti vzdelávacieho projektu pre finančných manažérov miest a obcí.

Krátkodobý a dlhodobý program činnosti asociácia sformovala do tzv. “Akčného plánu AKE SR”, ktorý vypracovala Rada asociácie a valné zhromaždenie členov asociácie ho schválilo svojim uznesením. Akčný plán predpokladá okrem už spomenutej činnosti, že asociácia vydá Zbierku nápadov samospráv, etický kódex, že rozpracuje hodnotenie a oceňovanie rozpočtov samospráv a pripraví pôdu pre certifikovanie finančných pracovníkov samospráv a že bude ďalej rozvíjať spoluprácu na medzinárodnej úrovni.