13. June 2024

Ing. Urbanová: Usmernenie MF SR k rozpočtovaniu príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Otázka: Ako obce klasifikujú finančné toky súvisiace s príspevkami za ubytovanie odídencov z Ukrajiny?

V súlade s § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o azyle“) obec vypláca oprávneným osobám príspevok za ubytovanie odídenca. Obec klasifikuje príjem finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR určených na vyplatenie príspevkov za ubytovanie odídencov na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, kód zdroja 11UA. Poskytnutie príspevku za ubytovanie sa klasifikuje podľa konkrétneho príjemcu, kód zdroja 11UA. Ak obec poskytuje finančný príspevok fyzickej osobe, tento výdavok klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642014 Jednotlivcovi. V prípade, že obec poskytuje finančný príspevok iným oprávneným subjektom – právnickým osobám, potom sa tento výdavok klasifikuje na príslušnej transferovej podpoložke podľa typu subjektu, ktorý poskytuje ubytovanie odídencom.

V prípade, že obec alebo vyšší územný celok sú oprávnenými osobami v súlade so zákonom o azyle a bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, potom výdavky v súvislosti s ubytovaním odídencov sa klasifikujú na vecne príslušných podpoložkách, kód zdroja 11UA.

Účtovanie – príspevok za ubytovanie jednotlivcovi:

221 KZ 11UA RK 312001 / 357

357 / 221 KZ 11UA RK 642014

Účtovanie – príspevok za ubytovanie inej právnickej osobe:

221 KZ 11UA RK 312001 / 357

357 / 221 KZ 11UA RK 64xxxx

Účtovanie Humanitárna pomoc Ukrajina 2022