7. June 2020

KOMUNIKÉ zo 46. konferencie AKE SR v Žiline v dňoch 18.10.-19.10.2018

AKE SR rokovala na svojej 46. konferencii pod mottom

správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká“

Pre komunálnych finančných manažérov správne rozpočtové rozhodnutia tvoria zásadný rámec pri kontrole rozpočtov.

Dynamika komunálnej legislatívy často tým najzásadnejším spôsobom ovplyvňuje rozpočtové rozhodnutia práve z pohľadu ich rizikovosti.

Najintenzívnejšie diskusie sa aktuálne vzťahujú k dvom právnym normám:

  • K zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znp., ktorým sa dopĺňa tzv. „školský zákon“.

Cieľom zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre poskytovanie dotácie na úhradu stravy – obedov deťom navštevujúcim posledný ročník MŠ a všetkým deťom na základných školách.

  • K novele zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znp., ktorá zaväzuje obce a mestá na celoročnú údržbu miestnych komunikácií – tzv. „chodníková novela“.

O obecné chodníky sa už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo správcov chodníkov.

Iba tieto dve novely zákonov veľmi výrazne zvýšia, rádovo o státisíce Eur, výdavky mestských a obecných rozpočtov. Obe novely vyžadujú okrem priamych finančných prostriedkov aj materiálnu a personálnu prípravu, aktualizáciu poistenia majetku, aktualizáciu zmluvných vzťahov, prípadne uzatváranie nových zmlúv, s potrebou rešpektovať verejné obstarávanie.

AKE SR v tejto súvislosti upozorňuje, že uvedeniu do praxe tak zásadných noviel zákonov mali predchádzať analýzy konkrétnych dopadov na rozpočty miest a obcí, prípadne aj sumarizácia rámcových predpokladov pre úspešnú aplikáciu konkrétnych ustanovení uvedených zákonov.

Asociácia komunálnych ekonómov je profesijná platforma, ktorá by uvedený proces dokázala manažovať a svojimi výstupmi aj prispieť k objektívnemu zhodnoteniu rizík a prínosov uvedených legislatívnych zmien.