7. June 2020

Kumuniké: Valné zhromaždenie a 45. odborná konferencia AKE SR

Zámok Vígľaš, 17. – 18. máj 2018

AKE SR na svojom rokovaní 17. a 18. mája 2018 v rámci valného zhromaždenia prerokovala svoje hospodárenie za rok 2017 a plán hospodárenia na rok 2018.

Témou VZ bola aj správa o činnosti Rady AKE SR a súvisiaca diskusia o oblastiach, ktorým sa asociácia v rámci svojej činnosti venuje a plánuje venovať v ďalšom období.

Nasledujúca 45. odborná konferencia AKE SR si ako motto svojho rokovania zvolila myšlienku „Zameranie na trvalé zlepšovanie finančného manažmentu samospráv“.

V zmysle tejto myšlienky bol koncipovaný aj nosný program konferencie a pozvaní odborníci.

Dvom významným novelám zákonov – zákonu o obecnom zriadení a zákonu o sociálnych službách a obligatórnym povinnostiam z nich vyplývajúcich, boli venované vystúpenia odborníkov. Podrobne rozobrali novelizované ustanovenia a  zároveň upriamili pozornosť komunálnych ekonómov najmä na možné finančné dopady vyplývajúce z aplikácie uvádzaných právnych noriem. Účastníci konferencie sa tiež dotkli aktuálnej novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá ukladá novú povinnosť obciam a mestám starať sa najmä o zimnú údržbu chodníkov, priľahlých k nehnuteľnostiam. Táto zmena bude mať veľmi negatívny dopad na hospodárenie obcí a miest, pričom prijatá a účinná bola v rámci už bežiaceho rozpočtového roka.

Informácie o aktuálnych výzvach financovania miest a obcí, o výhľadoch slovenskej ekonomiky ako celku a možnosti využitia externých finančných zdrojov partnerských bankových inštitúcií boli príspevkom k tomu, aby finanční manažéri mohli s vysokou odbornosťou nielen posúdiť, ale aj ovplyvniť ekonomické procesy vo vlastných miestnych samosprávach.

Rokovanie 45. odbornej konferencie komunálnych ekonómov podporili svojou účasťou vrcholoví predstavitelia NKÚ, ZMOS-u, ÚMO SR, ako aj predstavitelia partnerských organizácií pôsobiacich v komunálnom sektore.