29. February 2020

Komuniké zo 44. odbornej konferencie AKE SR

PODBANSKÉ 2. – 3. NOVEMBER 2017

Komunálny manažment reprezentujúci ekonomiku a financie miestnej samosprávy na svojej 44. odbornej  konferencii v Podbanskom rokoval pod mottom „Integrovať a inteligentne riadiť finančné a rozpočtové procesy“.

Za aktívnej účasti zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva SR a ZMOS-u bolo centrálnou ekonomickou témou financovanie školstva.

AKE SR na základe diskusií a príspevkov svojich členov v tejto súvislosti upozorňuje na viacero tém.

Na disproporcie v dofinancovávaní preneseného výkonu štátnej  správy v školstve  z vlastných zdrojov, pri snahe dodržiavať legislatívny rámec financovania školstva. Ide napríklad o materiálne dovybavenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, plnohodnotné zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania odbornými pracovníkmi a asistentmi.

Ďalej napríklad o zmenu pravidiel financovania v priebehu rozpočtového roka, tiež o viazanosť nenormatívnych zdrojov na úzko špecializované potreby na 5-ročné deti pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Ako otvorená téma stále zostáva nejednoznačnosť legislatívy pri uplatňovaní financovania neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Aktuálne diskutovaná téma minimálnej mzdy sa taktiež týka školstva, a to platových tabuliek nepedagogických zamestnancov v prílohe nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z.

AKE SR túto svoju výzvu bude prednostne smerovať na nové vedenie Ministerstva školstva SR a Ministerstvo financií SR v očakávaní primeraného riešenia financovania samosprávnych kompetencií v oblasti školstva.

Podbanské, 3. novembra 2017