18. March 2019

OSLOVILI SME: Ocenené osobnosti AKE SR

Počas slávnostného Valného zhromaždenia pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR boli ocenené viaceré Osobnosti AKE SR. Ako zareagovali? Čo prajú Asociácii k jej jubileu? Oslovili sme niekoľko ocenených. Tu sú ich bezprostredné reakcie:

Som veľmi rád, že sme boli jednými z ocenených, pretože Asociácia prednostov, aj s ostatnými stavovskými organizáciami alebo združeniami v rámci samosprávy, funguje na území Slovenska už vyše dvadsať rokov. Naša spolupráca je dostatočne úzka, vieme o sebe, spoločne pracujeme na projektoch. Rozhodnutia sa neraz dejú z politických lavíc a  naše asociácie sú presne tie, ktoré zastupujú odbornosť, každodennú, reálnu prácu. Aj kvôli tomu je dôležité, aby sme sa spájali, aby náš hlas bolo počuť  tam, kde sa rozhodnutia robia – aby to neboli rozhodnutia od zeleného stola ale priamo z praxe.“

Ing. Peter Ágh, prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Netušila som, že takéto ocenenie dostanem a bola som naozaj veľmi milo prekvapená. Mojím prianím je, aby Asociácia aj naďalej pokračovala vo svojom pôsobení minimálne na tej úrovni, ako doposiaľ, samozrejme s tým, že nová, mladá generácia, ktorá prichádza, môže priniesť niečo nové, inovatívne, kreatívne.

Asociácia má dvadsať rokov, čo je akási hranica dospelosti. K “narodeninám” jej preto želám, aby skúsenosti dvadsaťročnej asociácie boli ešte bohatšie, aby bola ako dobré víno, čím staršia, tým zrelšia a lepšia.

Ing. Marta Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia, Magistrát mesta Košice

Asociácii by som chcel predovšetkým zablahoželať k peknému okrúhlemu výročiu, pretože nie každá organizácia sa “dožije” takéhoto jubilea. Je to výročie významné, asociácia má za sebou veľa veľa užitočnej práce pre mestá a obce.

Ocenenie, ktoré som dostal, si veľmi vážim, som rád, že aj ja môžem v rámci konferencií prispievať svojimi poznatkami aj informáciami, veľmi rád sem chodím. Do ďalších rokov prajem asociácii veľa úspechov, veľa krásnych odborných podujatí, nech aj v ďalších rokoch funguje minimálne tak dobre, ako doteraz a nech spolu oslávime aj ďalšie  okrúhle výročie.“

JUDr. Jozef Mikš, Ministerstvo financií SR

„Bez Asociácie by som nedokázal pracovať tak, ako som mohol pracovať a pomáhať samosprávam, či už pri tvorbe zákonov, pri tvorbe niektorých legislatívnych opatrení ministerstva financií a podobne.  Na odborných konferenciách som sa usiloval nielen odovzdať ekonómom potrebné informácie, ale predovšetkým som vnímal ich potreby z miest a obcí – motivovali ma k tomu, aby som sa snažil ich názory pretaviť do podmienok, ktoré by im vyhovovali pri ich práci.

K 20. narodeninám môžem komunálnym ekonómom združeným v Asociácii priať len to, aby si zachovali atmosféru, ktorá v nej vládne a našli nasledovníkov, ktorí budú rozvíjať pozitívne vlastnosti Asociácie v prospech samosprávy, ktorá ich prácu potrebuje.“

Ing. Jaroslav Mrva

Ako audítorka si toto ocenenie mimoriadne vážim, pretože asi máloktorému audítorovi sa dostane ocenenia od ľudí, ktorých kontroluje. Musím však povedať, že mňa vychovali skutočne ekonómovia miest a obcí a môžem im len úprimne poďakovať. Prajem im, aby spolupráca v rámci Asociácie bola čo najlepšia, aby aj do budúcna vybrali ľudí, ktorí budú pokračovať v nasadenom tempe.“

Ing. Terézia Urbanová, audítorka

„V 90-tych rokoch bola výmena skúseností v rámci Asociácie obrovským prínosom a vlastne je tak tomu neustále. Vzťahy, ktoré sa v rámci Asociácie vyvinuli, sú až nadštandardné, stále sme si vymieňali informácie, utvrdzovali sa, či postupujeme správne a tým sme sa odborne posúvali. Prajem Asociácii, aby takým tempom, ako pracovala 20 rokov, pokračovala aj naďalej.“

Ing. Mária Nováková, bývalá dlhoročná vedúca finančného odboru Prešov

„V prvom rade by som sa chcela Asociácii komunálnych ekonómov úprimne poďakovať. Som veľmi poctená tým, že som dostala ocenenie a ešte viac tým, že som tých temer dvadsať rokov mohla ako vysokoškolská učiteľka, ktorá sa problematikou komunálnej politiky a financovania samospráv zaoberá, s Asociáciou spolupracovať, byť s komunálnymi ekonómami v kontakte, požiadať o konzultáciu a pomoc pre mojich študentov, hlavne diplomantov. Veľmi si vážim vedenie  Asociácie, ktoré kontinuálne vedie AKE SR 20 rokov,  tak prezidentka ako viceprezidentky urobili obrovský kus práce . Verím, že v budúcnosti si nájdu svojich nástupcov, aby Asociácia pokračovala vo svojich pravidelných stretnutiach. Naša samospráva potrebuje múdrych, kreatívnych, flexibilných ľudí a takýchto asociácia vychovala.“

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.